+98 86 322 41 800

برخی پروژه های اجرایی شرکت

  • پروژه طراحی مهندسی (Basic & Detail Engineering) واحد تولیدی پلنت متیل مرکاپتان با ظرفیت 6000 تن در سال مجتمع صنایع شیمیایی دارویی پتروتک
  • پروژه طراحی مهندسی (Basic & Detail Engineering) یوتیلیتی آفسایت مجتمع صنایع شیمیایی دارویی پتروتک
  • پروژه طراحی مهندسی (Detail Engineering) واحد تولیدی آکرولئین با ظرفیت 6000 تن در سال مجتمع صنایع شیمیایی دارویی پتروتک
  • پروژه بازنگری و اصلاح Pilot Plant تولید اسید آمینه لیزین به روش فرمانتاسیون شامل اصلاح PID، برنامه نویسی و نصب و راه اندازی PLC و کالیبراسیون تجهیزات شرکت آنزیم زیست.