+98 86 322 41 800

مطالعات مخاطرات فرآیند (Processes Risk Assessment)

ارائه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا و نظارت در زمینه مهندسی ایمنی، ارزیابی کمی و کیفی ریسک و ایمنی در طراحی فرآیند.