+98 86 322 41 800

بازرسی و نظارت (Inspection & Supervision)

ارائه خدمات نظارت عالی بر کارهای اجرائی، مهندسی اجرا و نظارت بر راه اندازی کارخانه و تجهیزات، تست عملکرد و تحویل و تحول ساختمانها و تجهیزات..