+98 86 322 41 800

مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study)

ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی، معدنی و ... مشتمل بر تهیه گزارشات توجیهی