+98 86 322 41 800

طراحی پايه و تفضيلی (Basic & Detail Design)

طراحی فرآيند و مهندسی پايه و تفضيلی در صنايع نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی شامل :

  • شبیه سازی تجهیزات و فرآیندهای شیمیایی
  • طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه نقشه های ساخت و مکانیکال
  • طراحی سازه های فلزی
  • تهیه نقشه ایزومتریک، Piping Plan ،Insulation & Painting ،M.T.O و ...