+98 86 322 41 800

عضويت در مجامع

  • عضو انجمن خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت استان مرکزی
  • عضویت در انجمن مراکز تحقیق و و توسعه صنایع و معادن